លទ្ធផលប្រលងចូលរៀនឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ នៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា (អតីត វិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT)។

Vew result