សន្និសីទ GovTech ស្តីពីការជំរុញអភិបាលកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ក្រោមប្រធានបទ
ការជំរុញបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ

GovTech

Conference2023

Empowering Digital Transformation in the Public Sector

សន្និសីទ GovTech ស្តីពីការជំរុញអភិបាលកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ក្រោមប្រធានបទ ការជំរុញបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ

GovTech Conference2023

Empowering Digital Transformation in the Public Sector

About Us

Join us at the inaugural GovTech Conference, where Cambodian ministries, businesses, and development partners unite to shape the future of digital government technology. Discover how technology is revolutionizing public services, promoting trust, and strengthening citizen engagement.

Visionary Speakers

Visionary Speakers

Expert Panel Discussion

Our Sponsor